ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACE



Otázky a odpovědi...


Kdo má povinnost postarat se o opuštěná a toulavá zvířata?
Od počátku roku 2014 vstoupil v platnost nový Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb. který říká: „Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno“. Pokud tedy není možné určit vlastníka, nebo toho, komu se pes ztratil a zvíře mu předat, musí nálezce oznámit nález zvířete obci, na jejímž území se zvíře našlo. Nálezce není povinen zvíře odchytávat, postačuje pouhé oznámení. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení nebo ohrozit zdraví či život zvířete i člověka. Obecní úřad pak má povinnost se o toulavé zvíře postarat „jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník“. Nálezce se může s obcí domluvit na tom, že si zvíře ponechá v péči. V takovém případě se stane jeho vlastníkem, pokud se do 2 měsíců od vyhlášení nálezu nepřihlásí původní majitel. Kdo nález neoznámí a ponechá si nalezené zvíře, vystavuje se možnosti postihu podle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle Zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění.

Mohou obce nějakým způsobem regulovat chov zvířat?
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti vydáním obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány. Podle Zák. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání může obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, stanovit způsob jejich označování a rovněž může zajistit odchyt toulavých a opuštěných zvířat.

Kdo hradí náklady spojené s umístěním zvířat do útulku?
Podle ustanovení § 46 Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči, hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete (není-li znám jeho chovatel) obec na území které k nálezu zvířete došlo. Zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že přihlásí–li se vlastník před uplynutím zákonné lhůty, bude mu nález vydán po zaplacení nákladů a nálezného.

Kdo může zvířata odchytávat?
Vlastní odchyt specifikuje Zák. 166/1999 Sb. O veterinární péči, který jej řadí mezi skupinu činností veterinární asanace a z tohoto důvodu se na ni plně vztahují ustanovení jmenovaného zákona a souvisejících předpisů. Zákon tak stanovuje, že k výkonu činnosti je nutné povolení orgánu Státní veterinární správy a že odchyt toulavých, zdivočelých a synantropních živočichů je odbornou veterinární činností, kterou mohou vykonávat jen osoby odborně způsobilé. Rovněž přeprava zvířat musí být uskutečňována v dopravních prostředcích, k tomu uzpůsobených.
Současně lze z jednotlivých ustanovení zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání vyvodit, že odchyt zvířat osobou, která nemá požadovanou akreditaci může být týráním zvířete. Nekvalifikovaný odchyt by mohl způsobit utrpení, nebo ohrozit život a zdraví zvířete i člověka. Odchyt zvířat tedy zabezpečují kvalifikované osoby s povolením pro tuto činnost. To nepopírá skutečnost, že zvířata komunikativní, vyhledávající společnost lidí může odchytit a předat obcím kdokoli.
Pomůcky a potřeby k odchytu zvířat a bezpečné manipulaci s nimi je možné zakoupit například v ODCHYTOVATECHNIKA.CZ.

Mohu toulavého psa vyhnat?
Zák. 246/1992 Sb., ochranu zvířat proti týrání ve znění § 4 za týrání považuje mimo jiné opuštění zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat. Kdo tedy toulavé zvíře vyžene namísto jeho odevzdání, nebo nahlášení obci, nebo mu následně neposkytne odpovídající péči vystavuje se možnosti postihu podle Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nebo podle Zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákona, v platném znění (pozor ! nově i nedbalostní zavinění!).

Kdo může provozovat útulky pro toulavá a opuštěná zvířata?
Každý útulek musí být provozován především v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Dodržovány by měla být i ustanovení metodického návodu SVS ČR číslo 2000/05/EPIZ ze dne 28.2.2000 – Veterinární podmínky pro zřizovaní, provoz a kontrolu útulků a obdobných podnikatelských zařízení.
Zák. 246/1992 Sb., ochranu zvířat proti týrání i Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči, dává obcím možnost zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou. Zák. 166/1999 Sb., o veterinární péči stanoví, že pečovat o toulavá zvířata v útulcích mohou pouze osoby, která absolvovaly odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, s úspěchem složily závěrečnou zkoušku a získaly tak osvědčení, jež je opravňuje k výkonu této činnosti. Z uvedeného vyplývá, že útulky pro odchycená zvířata mohou zřizovat a provozovat obce, nebo fyzické osoby s oprávněním k výkonu činnosti ve spolupráci s obcemi. K provozování tohoto zařízení je mimo jiné nutný souhlas veterinární správy.

Mohou se toulavá zvířata utrácet?
Obsah zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání má za úkol chránit zvířata, která jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.
Jak bylo v úvodu uvedeno říká, že nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře a taxativně vyjmenovává devět zákonných důvodů, za kterých může oprávněná osoba zvíře usmrtit. U toulavých a opuštěných zvířat mohou přicházet v úvahu následující důvody:
·slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením
·nařízené mimořádné veterinární nebo hygienické opatření při ochraně před nákazami
·regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat
·bezprostřední ohrožení člověka zvířetem
Není možné toulavá zvířata utrácet proto, že je nikdo nechce ! Utrácení smí provádět pouze veterinární lékař, nebo odborně způsobilá osoba.

Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas